Upatras.gr
Φοιτητές
Φοιτητές
Πανεπιστήμιο Πατρών » Φοιτητές » Πρόγραμμα Erasmus » Κινητικότητα για Πρακτική Άσκηση

Κινητικότητα για Πρακτική Άσκηση

Το LLP/Erasmus Placements είναι ένα Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα που δίνει την ευκαιρία σε φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες) να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση διάρκειας τριών μηνών, σε Επιχειρήσεις, Ερευνητικά Κέντρα, Βιομηχανίες, Νοσοκομεία, Εργαστήρια και άλλους οργανισμούς σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής είναι:

 • Οι φοιτητές να είναι υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση.
 • Οι υπήκοοι άλλων χωρών να είναι εγγεγραμμένοι σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
 • Οι φοιτητές δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στη χώρα προέλευσής τους.
 • Δεν απαιτείται η σύναψη διμερούς συμφωνίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και του Φορέα Υποδοχής.

Δεν είναι επιλέξιμοι ως Οργανισμοί Υποδοχής:

 • Οργανισμοί οι οποίοι διαχειρίζονται Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (με στόχο την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων και διπλής χρηματοδότησης),
 • Εθνικές Διπλωματικές Αντιπροσωπείες της χώρας προέλευσης του φοιτητή (Πρεσβείες, Προξενεία),
 • Μορφωτικά Ινστιτούτα και Ελληνικά Σχολεία.

Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων Υποτρόφων για πρακτική άσκηση

Προκειμένου να αρχίσει η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων υποτρόφων για πρακτική άσκηση, προηγείται σχετική Προκήρυξη των θέσεων που θα πληρωθούν, κατά χώρα και για χρονική διάρκεια 3 μηνών.

Η Προκήρυξη αναρτάται σε κεντρικούς ιστότοπους του Πανεπιστημίου Πατρών (ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και κεντρικός ιστόπος Πανεπιστημίου) και αποστέλλεται στις Γραμματείες των Τμημάτων για να αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων για την ευρεία πληροφόρηση των φοιτητών.

Στην Προκήρυξη εμπεριέχονται πληροφορίες σχετικά με:

 • τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα άτομα που θα υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας
 • τα κριτήρια επιλογής/μοριοδότησης
 • τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
 • την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών
 • την Υπηρεσία κατάθεσης – άτομο επικοινωνίας
 • τη μηνιαία επιχορήγηση και τις χώρες υποδοχής

Μετά το σχετικό έλεγχο από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων των διακιολογητικών που έχουν υποβληθεί, καλούνται οι υποψήφιοι σε συνέντευξη, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Erasmus του Πανεπιστημίου Πατρών.

Στη συνέχεια, ειδοποιούνται οι υποψήφιοι των οποίων εγκρίθηκε η συμμετοχή τους, προκειμένου να καταθέσουν συμπληρωματικά δικαιολογητικά (όπως αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας, Ασφαλιστήρια Συμβόλαια) για την υπογραφή α) της Σύμβασης Πρακτικής Άσκησης 2010-2011 και β) της Συμφωνίας Κατάρτισης - Δέσμευσης Ποιότητας 2010-2011.

Στους υποτρόφους με την αναχώρησή τους (ισχύει από το ακαδ έτος 2011-2012) κατατίθεται το 80% της υποτροφίας τους στον τραπεζικό τους λογαριασμό, δίδεται αντίγραφο της Σύμβασης και ενημερώνονται για τα δικαιολογητικά που οφείλουν να υποβάλλουν με την επιστροφή τους. Το ποσό της υποτροφίας καθορίζεται ανά χώρα υποδοχής σύμφωνα με συγκεκριμένο πίνακα.

Με την επιστροφή ο φοιτητής οφείλει εντός μιας εβδομάδας να καταθέσει τα εξής δικαιολογητικά:

 • Βεβαίωση/Αξιολόγηση από τον Οργανισμό Υποδοχής (εις διπλούν)
 • Έντυπο Έκθεσης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητή (συμπληρωμένο)
 • Πρωτότυπα ταξιδιωτικά έγγραφα: εισιτήρια μετάβασης-επιστροφής και κάρτες επιβίβασης
 • Παραστατικά διαμονής (ενοίκιο)

Στη συνέχεια το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, μετά τον τελικό έλεγχο του φακέλου του φοιτητή, καταθέτει το υπόλοιπο 20% της υποτροφίας στον τραπεζικό λογαριασμό του υποτρόφου και χορηγεί τη Βεβαίωση συμμετοχής του στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση/Erasmus Placements.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής αίτησης

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσει ένας υποψήφιος για συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus Placements είναι:

 • Αίτηση Υποψηφιότητας
 • Βιογραφικό Σημείωμα (στα Ελληνικά)
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Πιστοποιητικό Φοιτητικής ιδιότητας (προπτυχιακού-μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών) με αναλυτική βαθμολογία
 • Πιστοποιητικό επάρκειας γνώσης ξένης γλώσσας (όχι επικυρωμένο)
 • Συστατική Επιστολή Πρότασης Επιλογής του Υποψηφίου από μέλος ΔΕΠ του Τμήματος φοίτησης (στα Ελληνικά). Επισημαίνεται ότι στο τέλος της συστατικής επιστολής, το μέλος ΔΕΠ θα προτείνει τη δυνατότητα συμμετοχής του υποψηφίου στο πλαίσιο του προγράμματος Δια Βίου Μάθηση - Erasmus Placements
 • Πρωτότυπη Επιστολή Αποδοχής (Letter of Acceptance) του φορέα υποδοχής που θα πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση, στην οποία θα περιέχονται οι εξής πληροφορίες:
  • Το λογότυπο του φορέα υποδοχής
  • Στοιχεία του υπευθύνου του φορέα υποδοχής που θα υπογράψει τη Συμφωνία Πρακτικής Άσκησης
  • Στοιχεία του υπεύθυνου της παρακολούθησης της πρακτικής άσκησης στο Φορέα Υποδοχής (όνομα, ιδιότητα, διεύθυνση, τηλέφωνο και fax)
  • Στην επιστολή θα αναφέρεται η αποδοχή του φορέα για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης (practical training) στο πλαίσιο του προγράμματος Δια Βίου Μάθηση - Erasmus Placements για χρονικό διάστημα τριών μηνών(έναρξη-λήξη). Επιπλέον, θα περιγράφονται αναλυτικά:
   • οι γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που θα αποκτηθούν,
   • το λεπτομερές πρόγραμμα της περιόδου πρακτικής άσκησης,
   • τα καθήκοντα του εκπαιδευόμενου
  • Τέλος, η επιστολή θα υπογράφεται από τον υπεύθυνο του φορέα υποδοχής και θα σφραγίζεται με τη σφραγίδα του φορέα.

Copyright 2002-2021, Πανεπιστήμιο Πατρών

Πανεπιστημιούπολη, 26504, Ρίο
Τηλ. 2610 997120, 2610 997100
Φαξ 2610 991711