Upatras.gr
Έρευνα
Έρευνα

Έρευνα

Έρευνα

Ένας από τους βασικούς στόχους του Πανεπιστημίου Πατρών είναι και η δημιουργία νέας γνώσης μέσα από την προαγωγή της επιστημονικής Έρευνας. Η ερευνητική δραστηριότητα του Πανεπιστημίου, όπως αυτή στηρίζεται από το έμψυχο υλικό (μέλη ΔΕΠ, μεταπτυχιακοί και προπτυχιακοί υπότροφοι, μεταδιδακτορικοί ερευνητές, κλπ) και από την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή (εργαστήρια, κλινικές, όργανα, υπολογιστές, πειραματικά μέσα, κλπ), αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα για την αναβάθμιση και του επιπέδου της Διδασκαλίας και της Εκπαίδευσης.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών παρουσιάζει σημαντική ερευνητική δραστηριότητα. Από την ερευνητική επετηρίδα του Πανεπιστημίου, έχει παρουσιαστεί ένα σημαντικό ερευνητικό έργο, που κάνει γνωστό το Ίδρυμα σε όλο τον κόσμο, με τις χιλιάδες πρωτότυπες δημοσιεύσεις του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία της περιόδου 2002-2005, στο Πανεπιστήμιο επιτελείται σημαντικό ερευνητικό έργο με μέσο όρο 1,028 δημοσιεύσεις ανά μέλος ΔΕΠ ανά έτος. Ο δείκτης αυτός είναι σημαντικά υψηλότερος τόσο από τον εθνικό μέσο όρο (0,587), όσο και από τον αντίστοιχο των προηγούμενων ετών για το Πανεπιστήμιο Πατρών (0,731 για τα έτη 1998-2001 και 0,66 για τα έτη 1990-1997). Με βάση τα στοιχεία αυτά το Πανεπιστήμιο Πατρών βρίσκεται το 2005 στην τρίτη θέση μεταξύ των Ελληνικών Πανεπιστημιών σε απόλυτο αριθμό δημοσιεύσεων, αλλά με σημαντικά μικρότερο αριθμό μελών ΔΕΠ από τα δύο προπορευόμενα Ιδρύματα. Επίσης, το Ίδρυμα βρίσκεται στην τέταρτη θέση μεταξύ των Ελληνικών Πανεπιστημίων όσον αφορά στις δημοσιεύσεις ανά μέλος ΔΕΠ ανά έτος.

Σημαντικό παράγοντα στήριξης και ενίσχυσης του ερευνητικού έργου αποτελούν και τα ερευνητικά προγράμματα. Τα ερευνητικά προγράμματα εγκρίνονται σε μέλη ΔΕΠ και ερευνητές που υποβάλλουν προτάσεις προκειμένου να προάγουν συγκεκριμένους τομείς της επιστήμης με τους οποίους ήδη ασχολούνται ή να αναπτύξουν δραστηριότητα σχετική με θέματα ή προβλήματα που δεν έχουν ακόμη ερευνηθεί ή επιλυθεί. Στο τομέα αυτό, το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει να επιδείξει μία ραγδαία αύξηση ερευνητικών προγραμμάτων και διαχειριζόμενων κονδυλίων, η οποία παρουσιάζεται χαρακτηριστικά και στο ακόλουθο διάγραμμα. Σήμερα, από τα ερευνητικά προγράμματα αμείβεται ερευνητικό προσωπικό που φθάνει τα 3000 άτομα.

Κατανομή ερευνητικών προγραμμάτων και διαχειριζόμενων κονδυλίων ετών 1984-2005

Το Πανεπιστήμιο Πατρών συμμετέχει σε όλα τα σημαντικά ερευνητικά Ευρωπαϊκά προγράμματα και σε εθνικά προγράμματα. Τέλος, δέχεται απευθείας χρηματοδοτήσεις από ιδιωτικούς και κρατικούς φορείς για την προώθηση της επιστημονικής έρευνας. Το ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζει την κατανομή των ερευνητικών κονδυλίων ανά πηγή χρηματοδότησης για την χρονική περίοδο 1996-2005.

Κατανομή ερευνητικών κονδυλίων ανά πηγή χρηματοδότησης ετών 1996-2005

Copyright 2002-2021, Πανεπιστήμιο Πατρών

Πανεπιστημιούπολη, 26504, Ρίο
Τηλ. 2610 997120, 2610 997100
Φαξ 2610 991711